Späť do obchodu

Registrácia

Ekologický absorbent pre všetky druhy dopravy

Či už hovoríme o železničnej, leteckej, vodnej alebo cestnej doprave, nezaobídeme sa bez pohonných látok a iných nebezpečných látok. Aj keď by sme chceli žiť vo svete, kde nie sú žiadne dopravné nehody, realita je iná. Preto je z hľadiska bezpečnosti dôležité mať k dispozícii kvalitný absorbent – riešenie pri úniku nebezpečných látok.

Havárie spojené s únikom nebezpečných látok do životného prostredia sú, bohužiaľ, neodlúčiteľnou súčasťou každého druhu dopravy. Pri všetkých druhoch dopravy pomôže zabrániť nadmernej kontaminácii a úniku chemikálii do prírody multifunkčný absorbent.

Cestná doprava

Cestná doprava je na Slovensku najvyužívanejším druhom dopravy. Denne prejde po slovenských cestách tisíce osobných vozidiel, nákladných vozidiel. Využívaná je na prepravu osôb i zásobovanie a prepravu materiálu. Z hľadiska nehodovosti patrí cestná doprava medzi najriskantnejšie. Denne vidíme v správach dopravné nehody, mnohí z nás majú osobnú skúsenosť s autonehodou.

Pri dopravných nehodách hrozí únik nebezpečných látok – nafty, benzínu či oleja. Tieto nebezpečné látky môžu v mnohých prípadoch kontaminovať pôdu, vodu a znečistiť cestné komunikácie. Multifunkčný absorbent SORB®XT je 100% organický a bezpečný. V prípade kontaminácie povrchu ho môžete použiť na ošetrenie a následné odstránenie látky z kontaminovaného miesta.

Využitie nájde v garáži, v automobilových spoločnostiach, vo verejnej správe pri odstraňovaní následkov dopravných nehôd. Kvôli nízkej hmotnosti absorbentu je manipulácia s ním ľahká a nákladovo efektívna.

Železničná doprava

Železničná doprava je environmentálne a energeticky veľmi výhodnou voľbou dopravy. Na Slovensku zabezpečuje spojenie 3665 kilometrov tratí. Vďaka železničnej preprave sa dostanete pohodlne aj do zahraničia. Železničná doprava sa rovnako ako cestná preprava využíva aj na prepravu tovaru, ale i nebezpečných látok.

Pri úniku nebezpečných látok pri preprave na koľajniciach, odporúčame použiť absorbčnú podušku RAIL MAT, ktorá bola špeciálne navrhnutá do koľajiska s vysokou absorbciou. Absorbuje všetky druhy olejov, palív, náterov, mazadlá a iné prchavé látky. Absorbovaná látka zostáva vo vnútri podušky. Z druhej strany podušky je fólia, ktorá zabraňuje úniku absorbovanej látky mimo absorbčnú podušku.

Letecká doprava a vodná doprava

Slovensko má celkovo šesť medzinárodných letísk, nachádzajú sa v Bratislave, Košiciach, Piešťanoch, Poprade, Sliači a Žiline.

Činnosti v oblasti leteckej dopravy vrátane letov, ale aj samotných letísk vytvárajú mnohé negatívne tlaky na životné prostredie, ako sú emisie skleníkových plynov, látky znečisťujúce ovzdušie, znečistenie hlukom, spotreba vody a produkcia odpadu. Vyjadrila sa pre Európsku environmentálnu agentúru Anke Lükewille, expertka agentúry EEA na znečistenie ovzdušia.

Tak ako pri každom druhu dopravy aj pri leteckej doprave hrozí únik nebezpečných látok. V prípade leteckých katastrof môže byť kontaminované životné prostredie – pôda i voda. Multifunkčný absorbent SORB®XT je možné využiť na letiskách pri bežných opravách a údržbe lietadiel v prípade, že unikne nebezpečná látka. Prírodný absorbent je vhodný na všetky povrchy. Dokáže absorbovať až päťnásobok svojej váhy.

Lodná doprava je v posledných rokoch na očiach hlavne kvôli negatívnemu vplyvu na životné prostredie. Dobré meno jej nerobia ani prírodné katastrofy, ktoré boli v posledných rokoch haváriami spôsobené. Pri kontaminácii vodnej hladiny sú k dispozícii PP bariéry a pásy s vysokou savosťou, ktoré zabránia šíreniu kontaminácie a absorbujú nežiaduce látky. V prípade menších vodných plôch je možné použiť sorpčné vankúše, ktoré na vodnej hladine plávajú.

SORB®XT je z hľadiska bezpečnosti, použiteľnosti a účinnosti, akreditovaný MŽP SR. Typ použiatia sorbentu I, II, III-R, SF jeden sorbent na všetky oblasti použitia.

 

 

 

Späť do obchodu